Könyvtárhasználati szabályzat

A Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár nem nyilvános tudományos szakkönyvtár. A jó szándékú látogatók és olvasók előtt nyitva és rendelkezésre áll a „Könyvtárhasználati Szabályzat”-ban rögzített módon.


Szolgáltatásaink

 • helyben használat
 • tájékoztatás
 • fénymásolás
 • digitális fotómásolat kérésre, egyedi elbírálás alapján (Ezek díjait a mindenkori könyvtárhasználati szabályzat tartalmazza)


I. Beiratkozás

A könyvtárba beiratkozhat minden 18. évét betöltött magyar állampolgár. Külföldi állampolgár csak abban az esetben, ha a Győri Hittudományi Főiskola Szombathelyi Hittanár-, Katekéta- és Lelkipásztori Munkatárs Szak hallgatója. Beiratkozni csak az olvasóknak/kutatóknak kell. Az első alkalom során a könyvtáros névre szóló „kutatói látogatójegyet” állít ki a kérelmező számára, ismerteti vele a könyvtárhasználati szabályzatot, s az olvasó aláírásával kötelezettséget vállal annak betartására.


Nem kell beiratkozni annak a látogatónak, aki tárlatvezetéssel szeretné megtekinteni a barokk teremkönyvtárat vagy a könyvtár különgyűjteményét a Herzan-könyvtárat. Ez a szolgáltatás nem ingyenes. Kivétel alá esnek a közgyűjteményi dolgozók. A belépőjegy árakról tájékozódhatnak a könyvtár honlapján a „belépőjegy” menüpont alatt.II. Szolgáltatások

Alapszolgáltatás

 • információ a könyvtári szolgáltatásokról
 • a könyvtár gyűjteményének helyben használata – kivétel a védett dokumentumok.
 • a barokk terem könyvei csak előzetes egyeztetés után tanulmányozhatók

A könyvtár alapszolgáltatásait a beiratkozott olvasók ingyenesen vehetik igénybe. Ha az olvasó megrongálja a dokumentumot, azt köteles pótolni vagy megtéríteni.

Könyvtárunkban kölcsönzés nincs.


Nem alapszolgáltatás


Másolás:

Kizárólag a könyvtár dokumentumaiból készítünk másolatot a „Szerzői jogi törvény” (1999. évi LXXVI. tv.) vonatkozó jogszabályainak betartásával. Rövidebb terjedelmű dokumentumokat – forgalomtól függően – vagy azonnal, vagy a soron következő kutatónapra vállalunk. Hosszabb terjedelmű dokumentumokat 8-10 napos határidővel tudunk vállalni.


Nem másolunk:

 • egész dokumentumot
 • nagyméretű folyóiratot, segédkönyvet
 • kéziratot
 • oklevelet
 • 1850 előtti dokumentumokat
 • rossz állapotú dokumentumokat akkor sem fénymásolunk, ha az 1850 után keletkezett
 • kézikönyveket (szótárakat, lexikonokat), adattárakat
 • művészeti albumokat, aprónyomtatványokat
 • kéziratokat
 • a különgyűjtemények darabjait

A Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár szolgáltatási díjai 2011 óta nem változtak

Másolás: A/4-es méret 40 Ft / oldal
Számítógépes nyomtatás (nem színes) 30 Ft / oldal
Digitális fénykép (munkadokumentum készítéshez) 200 Ft / kép + 200 Ft a CD ára
Digitális fénykép (egyszeri publikálásra) 1500 Ft / kép + 200 Ft a CD ára
Irodalomkutatás: 50 Ft / tétel

Digitális fényképek készítése

Digitális fényképek készítésére kötelezettséget nem vállalunk, csak korlátozott számban, eseti elbírálás alapján készítünk felvételeket. Vállalási idő: 8-14 nap. A digitális fényképek elkészítése előtt, az olvasóval a könyvtár fenntartója szerződést köt. Egyéb szolgáltatásokat (pl. bibliográfia készítése kutatómunkához) csak egyedi elbírálás alapján végzünk, ezekre kötelezettséget nem vállalunk.


A sérülten visszaadott dokumentumok esetében a könyvtár által megállapított gyűjteményi érték a térítés alapja, amely az eredeti érték többszöröse is lehet!


Fényképezés:

A könyvtár egész területén valamint a különgyűjteményben sem szabad saját fényképezőgépet használni


Kérés és figyelmeztetés

Tisztelettel kérjük a Kedves Olvasót, hogy pontosan tartsa be a szabályzat előírásait, s az olvasóteremben és a könyvtárban tartózkodjék minden olyan megnyilvánulástól (étkezés, telefonálás, hangos beszéd), amivel mások munkáját zavarhatná! Az általános szabályoktól az igazgató vagy a gyűjteményvezető külön engedélyével lehet eltérni. A könyvtár átmenetileg megtagadhatja a szolgáltatások teljesítését attól, aki bármilyen módon megsértette a könyvtárhasználat előírásait.


Eredményes munkát kívánnak a könyvtár munkatársai, akik készségesen állnak az Ön szolgálatára.Külön szabályzat

a különgyűjtemények (muzeális és védett dokumentumok, kézirattár, folyóirattár) használatának rendjéről1.) A szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár muzeális, és a 2001. évi LXIV. törvény alapján védettnek minősülő dokumentumai valamint különgyűjteményei a következők:

 • az 1850 előtt keletkezett dokumentumok
 • a Kézirattár és az Adattár állománya
 • a folyóiratok
 • Bibliák, énekeskönyvek
 • lexikonok, szótárak, konkordanciák
 • nyelvkönyvek
 • a kézikönyvtár állománya
 • a "V" (védett) művek (kódexek, ősnyomtatványok, antikvák, RNY, RMNY stb.)
 • az értesítők és a jegyzőkönyvek
 • a Herzan-könyvtár
 • a Géfin-hagyaték

2.) A védett dokumentumok csak beiratkozott vagy regisztrált olvasók által, és csak a könyvtár olvasótermében használhatók.


3.) A dokumentumokról másolatot vagy digitális felvételt csak a könyvtáros készíthet, egyedi elbírálás alapján. Szerzői jogi és állományvédelmi okok miatt a másolás megtagadható, illetve egyéb feltételekhez köthető.


4.) A muzeális dokumentumok és a kéziratok fokozott védelem alá esnek. Olvasásukhoz a kutatói használatról vezetett füzetek (külön könyvtári és kézirattári) megfelelő rovatait ki kell tölteni, amelyek a következők:

 • az olvasó neve, címe, szem.ig száma
 • a dokumentum raktári száma
 • a használatba adás időpontja
 • az olvasó aláírása az átvétel igazolására
 • a könyvtáros aláírása a kiadás és a visszavétel igazolására

5.) Fokozottan védett/muzeális könyv tanulmányozását - egyedi elbírálás és - előre bejelentett kérés alapján tudjuk fennakadás és várakozási idő nélkül biztosítani A kutató könyvtári kérőcédulán kérheti ki a védett dokumentumot / kéziratot / folyóiratot.


Felhívjuk olvasóink figyelmét az alábbiakra:

A kért művek tanulmányozására az arra a célra kijelölt asztalnál van mód. A visszavétel során az olvasó jelenlétében ellenőrizzük a dokumentum állapotát. A dokumentumok védelmében egyéb elővigyázatossági intézkedésekre is sor kerülhet.


Nagyon egyedi, különleges dokumentumok esetében a kutatónak kutatási kérelmet kell előzetesen benyújtania. A kérelemnek tartalmaznia kell – a kért dokumentum adatain kívül – a kutatás céljára vonatkozóan az igazolást a munkahelytől / az oktatási intézménytől / egyesülettől, amit a könyvtárvezető elbírál és engedélyt ad / nem ad a kutatásra.


A könyvtár gyűjteményében őrzött, és kiemelt védelem alatt álló kódexek és ősnyomtatványok a mindenkori fenntartó tulajdonában vannak, ezért azok nem kutathatók.


A további védett dokumentumok kutatásához - ezek az 1900 előtt megjelent könyvek, kiadványok - a kutatónak előzetesen 2 intézménytől (személyek és elérhetőségeik pontos megadásával) postai levélben ajánlást/igazolást kell beküldeniük a gyűjteményvezető részére. (Postacím a honlapon megtalálható.) A védett dokumentumok kutatását a gyűjteményvezető bírálja el. Figyelem! Magánszemélytől ajánlást/igazolást nem fogadunk el!Szombathely, 2015. január 2.


Simon Katalin, gyűjteményvezető