Újra megnyílt a Szent Márton Kölcsönkönyvtár

2018. június 8-án újra megnyitotta kapuit a Szent Márton Kölcsönkönyvtár. A régi kanonok házában, a Szily János u. 5. szám alatt várja régi és új olvasóit.


A megnyitó ünnepségen Dr. Perger Gyula a Szily János Egyházmegyei Gyűjtemény és Látogatóközpont igazgatója elmondta, hogy a szombathelyi egyházmegye főpapjainak mindig is fontos volt, hogy székhelyeiken könyvtárakat működtessenek. Mikes János püspök főpapi könyvtára kialakítása után döntött úgy, hogy az egyházmegye papjai számára is létrehoz egy bibliotékát. Olyat, amiből kölcsönözni is lehet. 1930. november 11-én nyílt meg a Szent Márton Papi Kölcsönkönyvtár a Hollán Ernő utca 2. szám alatt. A püspök úr papjainak küldött körlevelében leírja: a „kölcsönkönyvtárban kezdetnek körülbelül 1500 kötetet fogtok találni. Egytől egyig válogatott munka, mely minden papnak hasznos olvasmányt fog nyújtani (…) A könyvár könyveinek jegyzékét eljuttatom Hozzátok.” Akkoriban a könyvtár elsőrangú kölcsönzőhelynek számított. Volt könyvtárhasználati szabályzata, mely rendelkezett többek között a beiratkozási díjról és az egy alkalommal kölcsönözhető kötetek számáról is. Dr. Géfin Gyula egyháztörténész, a Püspöki Könyvtár igazgatója összeállította a Szombathelyi Papi Kölcsönkönyvtár katalógusát 1930-ban, majd munkája nyomán elkészült a Szent Márton Kölcsönkönyvtár címjegyzéke 1935. évi és a Szent Márton Kölcsönkönyvtár címjegyzéke II. 1936-1939. évi nyomtatott formája is. Az 1949/1950-ben kezdődő államosítás következtében a könyvtár állományát áthordták a püspöki palotába. A rendszerváltás után dr. Konkoly István akkori megyéspüspök kezdeményezésére több egykor meglévő intézményt újjáélesztettek. Az állomány rendszerezése után 1996. november 16-án nyílt meg ismét a Kölcsönkönyvtár a Püspökbazárban. A könyvtár működtetése 2008-ban az Egyházmegyei Könyvtár feladatköréhez került, 2010-től a Brenner János Kollégium alagsora adott otthont az állománynak. A kollégium helyigénye és a könyvtár jobb megközelíthetősége miatt új helyszínben kellett gondolkodni, így került mostani helyére e nagy múltú intézmény.


Dr. Székely János megyéspüspök köszöntőjében rámutatott: „az ember szellemi életének, de Isten és ember kapcsolatának is fontos eleme az írás, olvasás. Az olvasás egy találkozás, ahol tanítanak minket az előző nemzedékek szentjei, bölcsei. A könyv más dolgot tud, mint a digitális információhordozó. Van benne nyugalom, békesség, kézbe vehető, bele is lehet írni a lapokra, könnyen vissza tudok dolgokat keresni. És a könyv mögött van egy arc, aki írta.” Püspök atya köszöntője után megáldotta az intézményt.


A Szent Márton Kölcsönkönyvtárat minden héten kedden és szerdán 10 és 12 óra valamint 13 és 18 óra között lehet felkeresni. A közel 6000 kötetet és különböző folyóiratokat tartalmazó gyűjteménybe ingyenes a beiratkozás. A kölcsönkönyvtárban egyelőre csak a cédulakatalógust lehet igénybe venni, de reményeink szerint nemsokára már az online katalógust is használhatják olvasóink. Sokáig csak hagyatékokból és ajándékokból történt a könyvtár gyarapítása, az utóbbi években azonban a Márai-programoknak köszönhetően állományunk több új kötettel is gazdagodott. Gyűjteményünk segíti a Győri Hittudományi Főiskola Szombathelyi Képzési Központja hallgatóinak tanulmányát is.


Reméljük, hogy ezen a szép, könnyen megközelíthető helyen még többen fognak betérni hozzánk.


Fotó: Molnár Péter - Szombathelyi Egyházmegye


Fotó: Molnár Péter - Szombathelyi Egyházmegye


Fotó: Molnár Péter - Szombathelyi Egyházmegye


Fotó: Molnár Péter - Szombathelyi Egyházmegye


A Szent Márton Kölcsönkönyvtár története

Az egyházmegye püspökei által felállított bibliotékák sorában – alapításuk időrendi sorrendjében – a negyedik helyet foglalja el a Szent Márton Kölcsönkönyvtár. Mikes János (1876–1945) püspök főpapi könyvtára kialakítása után (1927/1928) döntött úgy, hogy egyházmegyés papjainak is alapít egy könyvtárat. Mégpedig olyat, ahol elsősorban kölcsönözni lehet a könyveket. A kölcsönző intézmény gyűjtőköre pedig sokkal inkább szépirodalmi, világirodalmi, történeti műveket, illetve útleírásokat és művészeti könyveket foglal magában, mintsem az addig az egyházi könyvtárakban megszokott tudományos műveket. A gondolatot hamarosan tett követte. A püspök 1930. március 12-én, felállította az új könyvtárat felügyelő bizottságot. A bizottságban az egyházmegye jeles irodalmár papjai, így dr. Székely László (1894-1991) és dr. Szendy László (1896-1969) teológiai tanárok is helyet kaptak. Mikes püspök szervezett és ellenőrzött keretek közt képzelte el a kölcsönkönyvtár működését, ezért az intézmény vezetésére dr. Géfin Gyula (1889-1973) teológiai tanárt és vicerektort kérte fel. A tudós pap ekkor már igazgatója volt a Szemináriumi-könyvtárnak, a Herzan-könyvtárnak és a Püspöki-könyvtárnak, következésképpen nagy gyakorlata lehetett a közgyűjteményekben folyó szerzeményezési, feldolgozói és tájékoztatási munkákban. (Mindemellett előadói tisztséget is betöltött az Egyházművészeti Bizottságban.) Géfin ezúttal is hatalmas lendülettel vetette magát az előttük álló feladatokba. A bizottság részéről gondos és körültekintő szerzeményezés kezdődött (elsősorban az évtizedek alatt felhalmozott papi hagyatékokból), hogy mind felszerelésében, mind állományában egy színvonalas könyvtár fogadja a leendő olvasókat. A kölcsönkönyvtár megnyitásának időpontját az év novemberére, a Szent Márton-ünnep hetére tűzték ki.


A város szellemi élete pezsgett az 1930-as években. A művészeteknek, az irodalomnak – a katolikus irodalomnak is! – és a tudományos munkáknak fontos szerep jutott ez idő tájt. Az igencsak jól szervezett egyesületek, valamint a közművelődési intézmények szerves részei voltak a város szellemi-tudományos életének. A helyi egyházi kultúra terjesztését elsősorban a Martineum könyvkereskedés és nyomda vállalta fel. A Szombathelyi Martineum Részvénytársaság Katolikus Könyvkereskedést ugyancsak a püspök alapította 1914-ben, merthogy Mikes János maga is elkötelezett volt a műveltség terjesztésében. A Martineummal a főpásztor egyesítette valamennyi szombathelyi katolikus lap kiadóvállalatát, amelyek azelőtt az Egyházmegyei Nyomda neve alatt láttak napvilágot. Az egyházmegye irodalmár papjainak nívós munkái is ekkortájt születtek s jelentek meg, többségük a könyvkereskedés gondozásában. Mindezen kultúrintézményekhez csatlakozott aztán a Szent Márton Papi Kölcsönkönyvtár, mely 1930. november 11-én nyílt meg a Martineum Könyvnyomda Részvénytársaság épületében, a Hollán Ernő utca 2 szám alatt.


A Martineum Rt. Hollán E. u. 2.sz. (Fotó: Egyházmegyei Könyvtár - Fotótár)


„Egész életünk tanulás; és szép és mély értelmű a régi közmondás: „Jó pap holtig tanul (…). „ A pap és a könyv elválaszthatatlan jóbarátok és így van rendjén! Mert a pap úgy szereti a könyvet, mint lelkének barátját és társát, a könyv pedig a papnak mindennap új és új lelki örömet és élvezetet nyújt (...)” – írja Mikes püspök az egyházmegyés papjainak küldött körlevelében. Haladó szellemű püspök lévén azzal is tisztában volt, hogy az egyházmegye híveinek lelki gondozását elsősorban egy jól képzett klérus tudja eredményesen és hosszútávon ellátni. Bizonyára azt is tudta, hogy majd néhányan kifogást találnak ahelyett, hogy felkeressék és használják a könyvkölcsönző intézményt. Ezért még a kezdetekkor rögvest leszögezi: „… ne mondjátok, kedves testvéreim, olvasnánk, de nem érünk rá. Vagy talán azt mondjátok, hogy könyvek vásárlása nagy költséget jelent és hogy a szerény jövedelem mellett ilyenre nem telik. Igazatok van! Tehát gondoskodnunk kell, hogy nagyobb kiadások nélkül is el legyünk látva jó olvasmánnyal. Ezért – régebbi szándékomat megvalósítva – ma, Szent Márton, egyházmegyénk nagy patronusának ünnepén nyitom meg Szombathely egyházmegyei papság Szent Mártonról nevezett kölcsönkönyvtárát.” Mikes püspök levelében az állomány terjedelmére is kitér, s beszámol a nyitás előtti állomány nagyságáról, merthogy a „kölcsönkönyvtárban kezdetnek körülbelül 1500 kötetet fogtok találni. Egytől egyig válogatott munka, mely minden papnak hasznos olvasmányt fog nyújtani (...) A könyvtár könyveinek jegyzékét eljuttatom Hozzátok. Őrizzétek meg és minden évben fűzzétek hozzá az újabb beszerzések pótjegyzékét. A könyvtár szabályzatát szintén csatolom a könyvjegyzékhez.” A kölcsönkönyvtár mind köteteinek számát illetően, mind felszereltsége tekintetében elsőrangú kölcsönzőhely volt. Mikes körültekintően ügyelt az állomány gyarapítására, illetve gondoskodott arról is, hogy a papság értesülhessen a legújabb beszerzésekről.


A Szombathelyi Papi Kölcsönkönyvtár ex librise


A bizottság kidolgozta a könyvtárhasználati szabályzatot és a kölcsönzés rendjét . „A Papi Kölcsönkönyvtár köteles tagja minden Szombathely-egyházmegyei áldozópap. A tagsági díj havi 50 fillér, tehát évi 6 pengő. A tagok a könyvtárból egyszerre csak két művet vehetnek kölcsön, melyek épségéért szavatolnak. (…) Vidékre a tagok költségére póstán küldünk könyveket. Új könyvet általában csak a korábbi kölcsönkönyv beszolgáltatása után lehet igényelni. (…) A könyvtár helyiségében a tagok rendelkezésére áll a „Desiderata” c. könyv és a Panaszkönyv. Előbbibe szíveskedjenek beírni azoknak a könyveknek a címeit, amelyeknek beszerzését óhajtják, utóbbiba esetleges panaszaikat (…)” A könyvtárt kezdetektől már tervszerűen gyarapították, mely aztán a világi és nevelési intézményeket is erősítette. Géfin összeállította a Szombathelyi Papi Kölcsönkönyvtár katalógusát 1930-ban. Az újabb körlevelekkel együtt került szétküldésre a papi kölcsönkönyvtár I. pótkatalógusa is, amely az alig kéthónapos működés gyors gyarapodását mutatja. „ A szombathelyi papi kölcsönkönyvtárt Szent Márton ünnepén adtam át rendeltetésének. A kölcsönadható művek száma már meghaladja a kétezret, és örömmel értesülök, hogy az egyházmegyei papság intenciómat megértve már kezdi igénybe venni ezen könyvtárt. Nagyon kérlek, Kedves Testvéreim, soha úgy ne jöjjetek be Szombathelyre, hogy könyvtárunkból egy-két könyvet magatokkal ne vinnétek.” Ezen kedves szavakkal figyelmezteti lelkipásztorait Mikes püspök, aki ugyanakkor rendkívül szigorú is volt a használat tekintetében, merthogy „ (...) egyházmegyém minden papja tagja a könyvtárnak, elvárom minden papomtól, hogy ezen könyvtárt használja is. Ezután pedig a tavaszi koronagyűlésen egyházmegyém minden papja írásbeli jelentést tartozik tenni, mily könyveket olvasott (akár a kölcsönkönyvtárból, akár más könyvtárból), és a koronagyűlésen az olvasott könyveiről rövid ismertetést fog adni, hogy ezáltal ki-ki paptársainak tanácsokkal és útbaigazításokkal szolgálhasson olvasmányaik megválogatásában. Püspök atyátok pedig ezen jelentésekből a régi közmondás szerint olvasmányaitokból akarja szellemeteket megismerni. Szeretett Testvéreim és Fiaim! Ezen körlevélben lelkem legmélyebb mélyéből szólottam Hozzátok. Ha mindezt megszívlelitek, a szombathelyi egyházmegye papságának nívója még magasabbra fog emelkedni és az országszerte, de külföldön is ismert jó hírnevünk emelkedni fog.” Géfin Gyula időközben Rómában a vatikáni levéltárban végzett kutatásokat, majd visszatérése után – a tudományos munkája mellett – folytatta a kölcsönkönyvtár katalógusköteteinek a szerkesztését is. Munkájának eredményeképpen a nyomtatott címjegyzék kötet formájában elérhetővé vált a felhasználók számára: Szent Márton Kölcsönkönyvtár címjegyzéke 1935. évi. és a Szent Márton Kölcsönkönyvtár címjegyzéke II. 1936-1939. évi. Ugyancsak az ő érdeme, hogy a kölcsönkönyvtár állományának áttekinthetősége, használhatósága és a műfajok szerinti csoportosítás révén rendszerezett keretet nyert az állomány. Ezután Mikes püspök figyelme a tanítókra irányult, ugyanis 1932-ben az egyházmegye tanítói számára is alapított egy könyvtárat Pedagógiai Szemináriumi Kölcsönkönyvtár néven. A tanítóknak létrehozott intézmény rövidesen a Papi Kölcsönkönyvtárral egyesült, akkor a két állományt egybeolvasztották. Nem sokkal azután a kölcsönkönyvtárat áthelyezték a „Püspökbazár”-ba.


A Szent Márton Kölcsönkönyvtár ex librise


A Szent Márton Kölcsönkönyvtár történetének legszomorúbb időszaka a háborús és az azt követő évek. Az 1949/1950-ben kezdődő államosítás a Püspökbazár üzletsorait sem kerülte el. Akkor a könyvtár teljes állományát a püspöki palotába hordták át. Az 1950/1960-as években is működött még, igaz csak belső használói körrel, ám az olvasójegyek tükrözik, hogy még 1978-ban is kölcsönöztek. Dr. Pethő István, a püspökség jogtanácsosa egyben ellátta a könyvtárosi feladatot is. Sajnos azonban a több évtizedes sorstalanság megmutatkozott a könyvek állapotán.


A rendszerváltás után dr. Konkoly István akkori megyéspüspök több egykor meglévő intézményt újjáélesztett. Tervei közt szerepelt a Szent Márton Kölcsönkönyvtár újbóli megnyitása is. 1995-ben, mikor felszabadultak a Püspökbazár üzletsorai, lehetővé vált az egykori üzletsor rendbetétele, sőt a leendő könyvtárhelyiség kibővítése is. A kölcsönkönyvtár megnyitását Szent Márton halálának 1600 éves jubileumára, azaz 1996 novemberére tervezték. Előtte azonban az állomány összegyűjtéséhez, a meglévő régi könyvek tisztításhoz előkészítő munkára volt szükség, melyre püspök úr dr. Simon Endréné Pável Judit nyugdíjas tanárnőt kérte fel. Dr. Sóti Lászlóné Teréz, majd dr. Smidéliusz Jenőné is egyre gyakrabban és örömmel kapcsolódott be a munkába. A közel másfél éves kitartó munka után 1996. november 16-án a Szent Márton Kölcsönkönyvtár ismét megnyitotta kapuit a Püspökbazárban. A könyvtár vezetője dr. Simon Endréné Pável Judit lett, akinek munkáját Sótiné Teréz segítette. Az újrainduláskor, rendezett szép környezetben 7392 könyv várta az olvasókat.


A Szent Márton Kölcsönkönyvtár a Püspökbazárban (2009)


A 2000-es évekre azonban megváltoztak mind az olvasói igények, mind pedig a könyvtárhasználati szokások. Az információs technológia fejlődése, ezáltal az olvasói réteg leszűkülése érintette a közgyűjteményeket, így a könyvtárakat is – függetlenül attól, hogy azok egyházi vagy állami fenntartásban voltak. Az intézményeknek pedig a változásokra reagálni kellett, hiszen fenntartásuk (gyarapítás, bérek-járulékok, üzemeltetés) a fenntartónak nem kevés pénzbe került. A könyvtári állomány mérete, valamint a látogatói létszám nem tette indokolttá, hogy a kölcsönkönyvtár feladatait állandó státuszban foglalkoztatott könyvtárosok lássák el, ezért annak működtetése 2008-ban az Egyházmegyei Könyvtár feladatköréhez került.


Az elmúlt hét évben jelentős változásokon ment keresztül a Szent Márton Kölcsönkönyvtár. 2009-ben új szolgáltatást vezettünk be Antikvár-könyvvásár néven, melynek keretében kiárusítjuk az évek alatt felhalmozott, hagyaték útján bekerült használt könyveket. A könyvvásár kezdetektől töretlen népszerűségnek örvend olvasóink körében. 2010-ben – főleg gazdasági és munkaszervezési megfontolásból – a kölcsönkönyvtárt áthelyeztük a Brenner János Kollégiumba. Az áthelyezés mellett szólt többek közt, hogy a három könyvtár egy épületben, de külön szinteken s nem egybeolvasztva nyerjen elhelyezést. Továbbá ez által kétszáz kollégista, valamint a nevelőtanárok, és a kollégium dolgozói számára ingyenesen használhatóvá, kölcsönözhetővé válik a gyűjtemény. Mindezeken túl, az egyházmegye kiadójának, a Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadónak szerettünk volna segíteni abban, hogy az intézmény profiljához feltétlenül szükséges utcafronti üzlethelyiséghez jusson. Mind a gazdasági, mind pedig a vásárlók igényeit figyelembe vevő változás hasznára vált az intézményeknek. Az ünnepélyes megnyitóra a Brenner János Kollégium kápolnájában került sor 2011. október 12-én. Napjainkban az Egyházmegyei Könyvtár, a Szent Márton Kölcsönkönyvtár és a Herzan-könyvtár összehangoltan működik. A gyűjtemények nyitva tartását az olvasói/kutatói igényekhez igazítottuk. Szerzeményezéskor a könyvtárak állományát együttesen vizsgáljuk. A Szent Márton Kölcsönkönyvtár alapterülete 100 m 2, melyhez raktár is tartozik.


A Szent Márton Kölcsönkönyvtár a Brenner János Kollégium alagsorában (2011)


A könyvtári feldolgozómunkát számítógépes integrált könyvtári rendszer segíti. A kölcsönkönyvtárban egyelőre csak a hagyományos cédulakatalógust vehetik igénybe az olvasók. Reményeink szerint azonban, - talán már a közeljövőben - az online Huntéka katalógusban is kereshetőek lesznek a dokumentumok. A könyvtárhasználók zöme helyi lakos, ám örvendetes, hogy Szombathely vonzáskörzetéből is érkeznek hozzánk olvasók. Tudósok, helytörténészek, a közgyűjtemények munkatársai, kutatók, főiskolások és egyetemisták, illetve nyugdíjasok látogatják az intézményt. A gyűjtőkör: filozófia, teológia, jog, szociológia, természettudományok, művészetek, irodalomtörténet, honismeret, útikönyvek, történelem, a szakágak régi és újabb könyvei. A Magyar Katolikus Lexikon, a Katolikus Lexikon, a szaklexikonok, valamint számos folyóirat elérhető és kölcsönözhető – Képmás, Távlatok, Új Ember, Keresztény Élet, Vasi Honismeret és a régi és új Vasi Szemle –, összesen 18 fajta folyóiratból választhatnak az olvasók, továbbá 9726 kötet áll rendelkezésükre. Míg korábban csak a hagyatékokból és ajándékokból történt a gyarapítás, mostanra főleg a 2013/2014-ben, a Márai-II. és Márai-III., valamint a „könyvvásárlás” pályázatok, illetve a most folyamatban levő Márai-IV. támogatásnak köszönhetően 2,5 millió forint értékben, 1000 új kiadású kötettel gyarapodott a bibliotéka.


Pályázatokon nyert új könyvek (2014)


Ezen weboldal tartalmát, részleteit, fotóit bármely formában reprodukálni vagy közölni csak engedéllyel lehet!


A szöveget írta: Simon Katalin (2015.02.04.)

Fotó: Egyházmegyei Könyvtár


Forrás:

H. Simon Katalin: Mikes János főpapi könyvtárának rekonstruálása. Szombathely, 2013. Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár. Sz/268.

Simonné Pável Judit: Emlékezett a Szent Márton Kölcsönkönyvtár. In: A Vas Megyei Könyvtárak Értesítője, 2006. (36. évf.) 3. sz.

Szent Márton Kölcsönkönyvtár címjegyzéke II. Martineum. Szombathely, 1936-1939.

Szent Márton Kölcsönkönyvtár címjegyzéke. Martineum. Szombathely, 1935.

Szombathelyi Papi Kölcsönkönyvtár Katalógus, Martineum. Szombathely, 1930.

A megyéspüspök papi kölcsönkönyvtárat létesített. In: Vasvármegye, 1930. (63. évf.) 256. sz. 5. p.

Szózat a papsághoz az egyházmegyei papi kölcsönkönyvtár megnyitása alkalmából. In: A Szombathelyi Egyházmegye részére az 1930. évben kibocsátott körlevelek. XI. 2267. sz. – Martineum. Szombathely, 1931. Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár