Könyvtárhasználati szabályzat

A Szily János Egyházmegyei Gyűjtemény és Látogatóközpont Egyházmegyei Könyvtár nem nyilvános szakkönyvtár. A jó szándékú látogatók és olvasók előtt nyitva és rendelkezésre áll a „Könyvtárhasználati Szabályzat”-ban rögzített módon.

Szolgáltatásaink:

 • helyben használat
 • tájékoztatás
 • fénymásolás
 • digitális fotómásolat kérésre, egyedi elbírálás alapján

Ezek díjait a mindenkori könyvtárhasználati szabályzat tartalmazza.

Beiratkozás:

A könyvtárba beiratkozhat minden 18. évét betöltött magyar állampolgár. Beiratkozni csak az olvasóknak/kutatóknak kell. Az első alkalom során a könyvtáros a kölcsönző számára kitölt egy belépési nyilatkozatot, a kutató pedig kutatási kérőlapot tölt ki. Miután megismerte a könyvtárhasználati szabályzatot, az olvasó/kutató aláírásával kötelezettséget vállal annak betartására.

Felhívjuk olvasóink, kutatóink figyelmét arra, hogy a könyvtári dokumentumok tanulmányozását előre bejelentett kérés alapján, csak a soron következő kutatónapon tudjuk biztosítani. Ehhez kérjük a „Kutatási kérőlap” kitöltését.

Nem kell beiratkozni annak a látogatónak, aki tárlatvezetéssel szeretné megtekinteni a barokk teremkönyvtárat vagy a könyvtár különgyűjteményét, a Herzan-könyvtárat. Ez a szolgáltatás nem ingyenes. A belépőjegy árakról és kedvezményekről tájékozódhatnak a könyvtár honlapján.

Szolgáltatások:

Alapszolgáltatás

 • információ a könyvtári szolgáltatásokról
 • a könyvtár gyűjteményének helyben használata — kivétel a védett dokumentumok
 • a barokk terem könyvei csak előzetes egyeztetés után tanulmányozhatók

A könyvtár alapszolgáltatásait a beiratkozott olvasók ingyenesen vehetik igénybe.
Ha az olvasó megrongálja a dokumentumot, azt köteles pótolni vagy megtéríteni.
Könyvtárunkban kölcsönzés nincs.

Nem alapszolgáltatás

Másolás: 
Kizárólag a könyvtár dokumentumaiból készítünk másolatot a „Szerzői jogi törvény” (1999. évi LXXVI. tv.) vonatkozó jogszabályainak betartásával. Rövidebb terjedelmű dokumentumokat – forgalomtól függően — vagy azonnal, vagy a soron következő kutatónapra vállalunk. Hosszabb terjedelmű dokumentumokat 8-10 napos határidővel tudunk vállalni.

Nem másolunk:

 • egész dokumentumot
 • nagyméretű folyóiratot, segédkönyvet
 • kéziratot
 • oklevelet
 • 1850 előtti dokumentumokat
 • rossz állapotú dokumentumokat akkor sem fénymásolunk, ha az 1850 után keletkezett
 • kézikönyveket (szótárakat, lexikonokat), adattárakat művészeti albumokat, aprónyomtatványokat a különgyűjtemények darabjait

Külön szabályzat a különgyűjtemények (muzeális és védett dokumentumok, kézirattár, folyóirattár) használatának rendjéről:

1.) A Szily János Egyházmegyei Gyűjtemény és Látogatóközpont Egyházmegyei Könyvtár muzeális, és a 2001. évi LXIV. törvény alapján védettnek minősülő dokumentumai, valamint különgyűjteményei a következők:

 • az 1850 előtt keletkezett dokumentumok
 • a Kézirattár és az Adattár állománya
 • a folyóiratok
 • Bibliák, énekeskönyvek
 • lexikonok, szótárak, konkordanciák
 • nyelvkönyvek
 • a kézikönyvtár állománya
 • az értesítők és a jegyzőkönyvek
 • a Herzan-könyvtár
 • a Mikes-könyvtár
 • a Géfin-hagyaték

2.) A védett dokumentumok csak beiratkozott vagy regisztrált olvasók által, és csak a könyvtár olvasótermében használhatók.

3.) A dokumentum egyes részeiről másolatot vagy digitális felvételt a kutató is készíthet saját eszközével, egyedi elbírálás alapján. Szerzői jogi és állományvédelmi okok miatt a másolás megtagadható, illetve egyéb feltételekhez köthető.

4.) A muzeális dokumentumok és a kéziratok fokozott védelem alá esnek. Olvasásukhoz a kutatói használatról vezetett füzetek (külön könyvtári és kézirattári) megfelelő rovatait ki kell tölteni, amelyek a következők:

 • az olvasó neve, címe, szig. sz., elérhetősége
 • a dokumentum raktári száma
 • a használatba adás időpontja
 • az olvasó aláírása az átvétel igazolására
 • a könyvtáros aláírása a kiadás és a visszavétel igazolására

5.) Fokozottan védett / muzeális könyv tanulmányozását – egyedi elbírálás és – előre bejelentett kérés alapján tudjuk fennakadás és várakozási idő nélkül biztosítani.

Felhívjuk olvasóink figyelmét az alábbiakra:

A kért művek tanulmányozására az arra a célra kijelölt asztalnál van mód. A visszavétel során az olvasó jelenlétében ellenőrizzük a dokumentum állapotát. A dokumentumok védelmében egyéb elővigyázatossági intézkedésekre is sor kerülhet.

Nagyon egyedi, különleges dokumentumok esetében a kutatónak kutatási kérelmet kell előzetesen benyújtania. A kérelemnek tartalmaznia kell — a kért dokumentum adatain kívül — a kutatás céljára vonatkozóan az igazolást a munkahelytől / az oktatási intézménytől / egyesülettől, amit az igazgató vagy a gyűjteményvezető elbírál, és engedélyt ad / nem ad a kutatásra.

Az Egyházmegyei Könyvtár szolgáltatási díjai 2021. január 4-től

Másolás:
A/4-es méret 40 Ft/oldal
Számítógépes nyomtatás (nem színes) 30 Ft/oldal
Digitális fénykép (egyszeri publikálásra) 1500 Ft/20 kép vagy egyéni megállapodás

Szolgáltatások díjai:
Másolás: A/4-es méret
40 Ft/oldal
Számítógépes nyomtatás (nem színes)
30 Ft/oldal
Digitális fénykép
20 Ft/oldal

Digitális fényképek készítése

Digitális fényképek készítésére kötelezettséget nem vállalunk, csak korlátozott számban, eseti elbírálás alapján készítünk felvételeket. Vállalási idő: 8-14 nap. A digitális fényképek elkészítése előtt az olvasóval a könyvtár fenntartója szerződést köt.

Egyéb szolgáltatásokat (pl. bibliográfia készítése kutatómunkához) csak egyedi elbírálás alapján végzünk, ezekre kötelezettséget nem vállalunk.

A sérülten visszaadott dokumentumok esetében a könyvtár által megállapított gyűjteményi érték a térítés alapja, amely az eredeti érték többszöröse is lehet!

Fényképezés
Fotózni a könyvtár területén kizárólag egyéni felhasználásra, VAKU NÉLKÜL lehetséges! Az ehhez szükséges fotójegy 500 Ft-os áron vásárolható meg.

Kérés és figyelmeztetés:

Tisztelettel kérjük a Kedves Olvasót, hogy pontosan tartsa be a szabályzat előírásait, s az olvasóteremben és a könyvtárban tartózkodjék minden olyan megnyilvánulástól (étkezés, telefonálás, hangos beszéd), amivel mások munkáját zavarhatná! Az általános szabályoktól az igazgató vagy a gyűjteményvezető külön engedélyével lehet eltérni. A könyvtár átmenetileg megtagadhatja a szolgáltatások teljesítését attól, aki bármilyen módon megsértette a könyvtárhasználat előírásait.

Eredményes munkát kívánnak a könyvtár munkatársai, akik készségesen állnak az Ön szolgálatára.

A könyvtár nyitva tartási rendjén kívül, a könyvtárba való belépés szigorúan csak az igazgató vagy a gyűjteményvezető engedélyével lehetséges.

 

Szombathely, 2021. január 04.

 

Dr. Perger Gyula
gyűjteményi igazgató

Rónainé Magyar Krisztina
gyűjteményvezető