Küldetésnyilatkozat

Egyházi intézményünk célja, hogy minden olvasóját, de kiemelten is a Szombathelyi Egyházmegye intézményeinek dolgozóit, a hazai és külföldi kutatókat, valamint az egyetem hallgatóit segítse a tanulásban és a kutatásban.
A könyvtár kiemelt céljának tekinti a Szombathelyi Egyházmegye főpásztorának, papjainak, híveinek és intézményeinek szolgálatát. Teszi ezt a gyűjtőköri szabályzatban leírt szempontok alapján gyűjtött dokumentumokkal.A hagyományos dokumentumtípusok gyűjtésében alkalmassá kívánjuk tenni az intézményt:


  • a teológia részterületeinek mélyebb tanulmányozására
  • a hely- és egyháztörténeti kutatási témák támogatására
  • a speciális kutatási témák támogatására
  • a felsőfokú oktatásban részt vevők segítésére
  • a könyvtári szolgáltatások gyors és szakszerű lebonyolítására
  • az olvasók kulturált könyvtári környezetben való kiszolgálására
  • alkalmanként kulturális rendezvények szervezésére

Feladatunk, hogy a ránk bízott értékeket megőrizzük, népszerűsítsük és megismertessük olvasóinkkal, látogatóinkkal.A magyar könyvtárosság etikai kódexe

1. Könyvtárosi etika

A könyvtárosi tevékenységet a szakmai ismeretek, eljárások és szokások, valamint jogszabályok és szabályzatok mellett etikai normák is vezérlik.

2. Alapértékek

A könyvtáros elkötelezett az emberi jogok, a demokrácia, a jogállamiság, az esélyegyenlőség, a szellemi szabadság és az információ szabadsága mellett.

3. Könyvtárosi hivatás

A könyvtárosi hivatás a könyvtárostól a használók iránt tiszteletet és odaadást, valamint állandóan fejlődő szakismereteket és készségeket kíván meg. A könyvtáros szakmai döntéseit autonóm módon, személyében feddhetetlenül, személyes anyagi vagy egyéb jogosulatlan előnyét vagy hasznát kizárva hozza meg.

4. A gyűjtemény gondozása

A könyvtáros felelősséggel tartozik az emberiség, a nemzet, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségek, a helyi közösségek kulturális örökségének megőrzéséért. Gyűjteményépítő munkáját a használók igényeire és az emberiség értékeire alapozza, de a közvélekedéssel és saját nézeteivel ellentétes műveket is beszerez. Elítéli a cenzúrát, s maga sem cenzúráz. Feltáró munkájával a könyvtár teljes gyűjteményét hozzáférhetővé teszi.

5. A könyvtárhasználók szolgálata

A könyvtáros és a használó viszonya az egyenrangú partnerségen és a kölcsönös bizalmon nyugszik. A könyvtáros megkülönböztetés nélkül nyújt segítséget a könyvtár szolgáltatásainak igénybevételéhez. A használók személyes adatait bizalmasan kezeli. A használóknak joguk van az adott feltételek között a lehető legjobb könyvtári ellátáshoz és az egyenlő elbánáshoz; a könyvtáros ezzel összhangban törekszik az esélyek kiegyenlítésére.

6. Az információk közvetítése

A könyvtáros tőle telhetően mindent megtesz azért, hogy a használó hozzáférhessen az információkhoz. Segítséget nyújt az információs források és eszközök használatához. Legjobb tudása szerint hiteles, megbízható, teljes, megfelelő, személyre szabott információt nyújt.

7. Könyvtárosi szakmai közösség

A könyvtáros őrzi és növeli a könyvtárosi szakma tekintélyét, részt vesz a szakmai közéletben és együttműködésben. Készségesen osztja meg tudását és tapasztalatait.

8. A könyvtár, mint munkahely

A könyvtáros elkötelezett könyvtára iránt, és tiszteletben tartja fenntartójának céljait és érdekeit. Beosztottként és vezetőként egyaránt a legjobb tudása szerint járul hozzá a könyvtár feladatainak teljesítéséhez és a munkahelyi közösség erősítéséhez.

9. Társadalmi kapcsolatok

A könyvtáros elfogultságtól és előítéletektől mentes kapcsolatban áll a társadalom tagjaival, csoportjaival, szervezeteivel. Tisztelettel és együttműködésre készen fordul más szakmák és tagjaik felé. Védelmezi a szellemi tulajdonhoz való jogot és a szellemi alkotásokhoz való hozzáférés jogát.

10. Az etikai kódex érvényesülése

Az etikai kódexben foglalt követelmények a könyvtárosok tevékeny közreműködésével valósulnak meg. Ezt a folyamatot a kódex kibocsátói egy etikai bizottság felállításával segítik elő.

* * *

A magyar könyvtárosság etikai kódexét a Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöksége és az In­formatikai és Könyvtári Szövetség elnöksége 2006. január 17-én bocsátotta ki.

A Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár az etikai kódexben rögzített értékeket és követelményeket magáénak vallja, szellemükben tevékenykedik, és érvényesülésükért síkra száll.